วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2551

5. ภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดมาถึงปัจจุบัน

ในปัจจุบันพิธีการทำขวัญข้าวยังคงมีการสืบทอดกันอยู่ ในแถบจังหวัดพัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช ส่วนที่อยู่บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา แต่ก็เหลืออยู่ไม่มากนัก เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและวังคมที่เปลี่ยนแปลงไป แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันที่เห็นเด่นชัดคือ ที่ตำบลระโนดและตำบลบ้านขาวของอำเภอระโนดยังมีการสืบทอดกันอยู่และถือว่าเป็นงานประจำปีของอำเภอ

สิ่งที่น่าสังเกตคือ ความเชื่อในพิธีกรรมและการถือปฏิบัติในการทำขวัญข้าว เป็นการผสมผสานกันระหว่างความเชื่อพื้นบ้าน ความเชื่อทางพุทธศาสนา และศาสนาพราหมณ์ไว้ได้อย่างกลมกลืน พิธีกรรมบางอย่างจะสะท้อนความเชื่อทั้ง 3 ลักษณะเข้าด้วยกัน เช่น พิธีทำขวัญข้าว จะใช้คาถาต่างๆในการทำนา มีการระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ซึ่งเป็นความเชื่อทางพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังกล่าวถึงเทพเจ้าต่างๆ ซึ่งเป็นความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ และมีการทำเครื่องบัตรพลีความเชื่อของชาวบ้าน เป็นต้น
พิธีกรรมต่างๆเหล่านี้แสดงถึงจิตใจที่ละเอียดอ่อนของคนในแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา รวมทั้งสะท้อนภูมิปัญญาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาศาสตร์ ด้านวรรณคดี ด้านการเกษตร ด้านคำสอน ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ต้องธำรงรักษาไว้ไม่ให้สูญหาย อีกทั้งยังต้องช่วยกันอนุรักษ์พิธีกรรมต่างๆ ให้เปลี่ยนแปลงให้น้อยที่สุด ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นหน้าที่ของลูกหลานรุ่นหลัง ที่จะช่วยกันสืบทอดต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: