วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2551

6. แนวทางการนำคุณค่าจากวรรณกรรมเพื่อสร้างมูลค่าให้กับชุมชน

1. การปริวรรตตำราจากภาษาโบราณเป็นภาษาปัจจุบันเพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่และสืบทอดภูมิปัญญาจากเอกสารโบราณเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาของคนรุ่นหลัง
2. เสาะแสวงหาพันธุ์ข้าวที่ปรากฏอยู่ในตำรา เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวโบราณไม่ให้สูญหายไป เนื่องจากข้าวโบราณเหล่านี้เป็นพันธุ์ข้าวพื้นถิ่นที่เหมาะสมกับภูมิอากาศ สามารถสร้างมูลค่าได้เหมือนข้าวสังข์หยด โดยอาจจะปลูกแบบครบวงจร จัดจำหน่ายในรูปแบบข้าวโบราณซ้อมมือ เป็นต้น
3. สามารถสร้างการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน โดยผ่านพิธีกรรมการทำขวัญข้าว โดยอาจจะจัดการท่องเที่ยวตามเอกสารโบราณ หรือ จัดการสาธิตพิธีกรรมการทำขวัญข้าวแบบโบราณเพื่อสืบทอดวิถีชีวิตและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น: